پرهیزگاران دارای فضایلی هستند: راست می گویند و لباس معمولی     می پوشند و متواضعانه رفتار می کنند.....

هر گاه دنیا به آنان رو آورد آن ها از دنیا رو بر می گردانند و دنیا آنان را دنبال می کند، ولی آن ها برای نپذیرفتن، آن را به ستوه می آورند.

اما در شب برای نماز بلند میشوند و متفکرانه کلام خدا را میخوانند و دل های خود را به وسیله ی آن اندوهگین میسازند و دوای درد خویش را از آن میجویند و با آن حال بر گناهان خود میگریند و اعضای آن ها خسته و کم رمق میگردد.

چون به آیات تهدید و عِقاب میرسند، با جان دل، گوش میکنند، آن چنان که گویی عذاب پروردگار را به چشم میبینند و پوست های آن ها میلرزد و دل هایشان می تپد و میپندارند که فریاد دوزخیان در گوش آن ها است.

و هنگامی که به آیات رحمت الهی میرسند، به وعده های آن دل سپرده و در آن طمع کرده و با اشتیاق به سوی آن ها نگاه میکنند که گویا پاداشی را که در آن آیه وعده داده شده در پیشه چشمانشان آشکار است.

در برابر خداوند، برای رکوع، قدشان را خم میکنند و برای سجود، پیشانیها و کف ها و زانو ها و اطراف قدم هاشان را بر روی زمین بر روی زمین میگذارند و گریان هستند. برای در امان بودن از آتش جهنم و عذابش، به خدا پناه برده و از او یاری میخواهند.

و اما در روز، دانشمندان بردبار، نیکوکار و پرهیزگارند. از ترس از خدا اندامی لاغر دارند، مانند باریکی تیرها که تراشیده میشوند و هرکس آن ها را ببیند، میپندارد که آنان بیمارند، در حالیکه بیماری ندارند. دیگران آن ها را دیوانه میپندارند، درحالیکه امر بزرگی آن ها را مبهوت کرده و بزرگی خدا، دل و جانشان را غرق در حیرت کرده است.......

ادامه دارد

موضوع :
صفات شیعه ,